Faaliyet Alanlarımız

Arabuluculuk Kanun koyucu tarafından düzenlenmiş “alternatif uyuşmazlık çözümü” yöntemidir. 

Kırımlıer Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, 2020 yılından bu yana Eskişehir ve çevre illerde iş hukuku, ticaret hukuku, tüketici hukuku alanlarında zorunlu ve ihtiyari olarak arabulucu hizmeti vermektedir.

Kırımlıer Hukuk Bürosu, Eskişehir ve çevre illerde, aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • Anlaşmalı Boşanma Davası
 • Çekişmeli Boşanma Davası
 • Nafaka Davaları
 • Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları
 • Velayet Davaları
 • Babalık ve Soybağının Reddi Davaları
 • Tanıma ve Tenfiz Davaları
 • Vesayet Davaları
 • Evlat Edinme Davaları
 • Evlenmeye İzin Verilmesi İstemli Davalar
 • Evlenme İşleminin İptali veya Yokluğuna Dair Davalar
 • Ailenin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Tedbir Talepleri Başta Olmak Üzere Aile Hukuku’na İlişkin Tüm İhtilaflar

Kırımlıer Hukuk Bürosu, Eskişehir ve çevre illerde, gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • Kiralananın Tahliyesi
 • Kira Alacakların Tahsili ile Kiracının Tahliyesi
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar
 • İpotek Tesisi ve Terkini
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Haksız İşgal Tazminatı ( Ecrimisil ) Davaları
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • İnşaat ve Mimarlık Projelerinden Kaynaklanan Hak Edişlere İlişkin Davalar
 • Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve Bu Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü,
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’ na İlişkin Muhtelif Davalar
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi v.b. Sözleşmelerin Hazırlanması

Kırımlıer Hukuk Bürosu, Eskişehir ve çevre illerde, icra ve iflas hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda takip, dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • İcra İşlemlerinin Takibi
 • Nafaka Alacakları ile Çocuk Teslimi İcra Takipleri  
 • İcra Takibine İtiraz Davaları
 • İtirazın İptali ile İtirazın Kaldırılması Davaları

Kırımlıer Hukuk Bürosu, Eskişehir ve çevre illerde, idare ve vergi hukuklarına ilişkin uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • Tam Yargı Davaları
 • İdari İşlemin İptaline İlişkin Davalar
 • Disiplin Cezaları
 • Tazminat Davaları
 • Kurumlar ile Şahıslar Arasında Ortaya Çıkan Hukuki İhtilaflarda Her Türlü Hukuki Destek

Kırımlıer Hukuk Bürosu, Eskişehir ve çevre illerde, iş, sosyal güvenlik ve toplu iş hukuklarına ilişkin uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • İşe İade Davaları
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı ile sair İşçilik Alacakları Davaları
 • Hizmet Tespiti Davaları
 • İşçi ve İşveren Arasındaki Tüm İhtilafların Çözümü
 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunundan Doğan Davalar ile Toplu İş Sözleşmesi’ nin İmzalanması Sürecinde Hukuki Destek
 • İşçilik alacaklarına ilişkin nitelikli hesaplamalar

Kırımlıer Hukuk Bürosu, Eskişehir ve çevre illerde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konusunda şirketlere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun)
 • Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha)
 • Veri İşleme Envanterinin Hazırlanması
 • Kurumsal Politikaların Uyumlandırılması
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim
 • Veri Envanteri (VERBİS) Bildirim

Kırımlıer Hukuk Bürosu, Eskişehir ve çevre illerde, miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • Veraset İlamının Alınması
 • Mirasta Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 • Tenkis Davaları
 • Vasiyetnamenin Düzenlenmesi
 • Veraset Davası
 • Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar
 • Mirasın Reddine Dair Davalar
 • Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali İle Tescil Davaları

Kırımlıer Hukuk Bürosu, Eskişehir ve çevre illerde, sigorta hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • Sigorta Poliçesinden Doğan Alacak Davaları
 • Emeklilik, Sağlık Sigortası ve Diğer Sair Sigortalarla İlgili Her Türlü Uyuşmazlığın Çözümü
 • Trafik Kazaları Nedeniyle Sigorta Şirketlerine Karşı Açılacak Tazminat Davaları
 • Hayat ve Malüliyet Sigortasına İlişkin Davalar
 • Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Rücu Davaları

Kırımlıer Hukuk Bürosu, Eskişehir ve çevre illerde, ticaret hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 • Sair Sözleşmelerin Tanzimi
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • Haksız Rekabet Davaları
 • Türk Ticaret Kanunu’ ndan Doğan Sair İhtilafların Çözümü

Kırımlıer Hukuk Bürosu, Eskişehir ve çevre illerde, tüketici hakları ihlallerinden doğan uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Ayıplı Hizmet ve Ayıplı Mal Karşısında Tüketicinin Hakları
 • Banka Dosya Masraflarının İadesine İlişkin Dava ve İcra Takipleri
 • Sair tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar

Kırımlıer Hukuk Bürosu, Eskişehir ve çevresinde, Borçlar Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

· Alacak Davalarının Takibi,
· Maddi ve Manevi Tazminat Davalarının Takibi,
· Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Dava ve İşlemlerin Takibi,
· Muvazaalı İşlemlerden Doğan Davaların Takibi,
· Kiracının Tahliyesi Davalarının Takibi,
· Kira Tespiti Davalarının Takibi,
· Kira Bedelinin Artırılması Davalarının Takibi,
· Ödeme Yerinin Tayini Davalarının Takibi,
· Kamulaştırma Davalarının Takibi,
· Taşınır Ve Taşınmaz Malların Devri, Satışa Ve Bunlara Dair Sözleşmelerin Hazırlanması,
· Tüm Sözleşmelerin Resmi Prosedüre Uygun Hazırlanması,
· İpotek ve Rehin Tesisi ve Fekki İşlemleri, · Kat Mülkiyetinden Kanunu’ndan Doğan Her Tür Davalar,
· İstisna, Vekalet ve Tellallık Sözleşmesinden Doğan Davalar,