ADLİ TATİLDE GÖRÜLEBİLECEK İŞLER VE DAVALAR

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEBİLECEK İŞLER ve DAVALAR

HUKUK MUHAKEMELERİ

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununu madde 103/1 ve devamı 2,3 ve 4. Fıkralarda; ‘’Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görünür.’’ diyerek bu dava ve işleri şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,
 • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar,
 • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,
 • Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,
 • Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler,
 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
 • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
 • Çekişmesiz yargı işleri.
 • Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesinin verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
 • Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması halinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adli mahkemesine veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu maddede hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

CEZA MAHKEMELERİ

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ‘’Adli Tatil’’ başlıklı 331 maddesinin 2. Ve 3. Fıkraları, adli tatilde görülecek dava ve işleri açıklamaktadır.

 • Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getireceği, HSK tarafından belirlenir.
 • Tatil süresince BAM ve Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlerine ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemeleri yapar.

İDARE MAHKEMELERİ

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 61. Maddesinde ‘’çalışmaya ara verme’’ ve 62. Maddesinde ‘’nöbetçi mahkemenin görevleri’’ düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Yargı çevresine dahil olduğu BİM’in bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62. Maddedeki sınırlamaya tabii olmaksızın görevlerine devam ederler.
 • Ara verme süresi içinde; BİM başkanının önerisi üzerine, HSK tarafından, her BİM merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek üç hakimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi kalanlardan en kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye nöbetçi mahkemenin başkanlığını yapar. 

Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür;

 • Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler.
 • Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.

 

Leave a Comment